Athlete of the Week Ashley Baerlocher, Varsity Basketball